Skånska Rek

Hur har landskapet förändrats över tiden? Hur har det sett ut på den plats där jag står idag?

Skånska Rek placerar oss i ett kulturgeografiskt sammanhang genom tillgång till historiska kartskatter. Dessa är korrekt placerade i dagens verklighet och ger möjlighet att snabbt växla mellan olika tidsåldrar. Den riktar sig till hembygdsförbund, skola samt den breda allmänheten och syftet är att öka intresset för platsers historia på ett intuitivt sätt och stärka bandet mellan människa och landskap.

Den cirka 200 år gamla Skånska Rekognoseringskartan från tidigt 1800-tal visar ett landskap som till stor del är opåverkat av industrialism, markavvattning och skiften. Genom att visa en bild av det gamla bondesamhället är den ett värdefullt verktyg för att förstå landskapets vidareutveckling.

Den cirka 100 år gamla häradsekonomiska kartan från Malmöhus läns hushållningssällskap från tidigt 1900-tal visar ett samhälle där industrialismen har tagit fart och där järnvägen har sin maximala utbredning. Därmed visar denna karta en milstolpe i samhällets tidslinje och förklarar till exempel de nya järnvägsorternas placering.

Appen finns i App store för iPhone/iPad/Mac.

Utvecklad av Nils Bergendal och Jacob Levallius

Privacy policy

Skånska Rek kräver inget användarkonto och ingen personlig information efterfrågas, lagras eller delas.